Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
31

I Ns 58/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd mógłby w postępowaniu rozgraniczeniowym ustalić inny niż przyjęty do uwłaszczeń stan posiadania, niemniej jednak z przeprowadzonego postępowania dowodowego wniosku takiego nie da się wyciągnąć. Wprawdzie strony jak i świadkowie, w miarę zgodnie potwierdzali, że wszyscy właściciele rozgraniczanych nieruchomości bądź ich poprzednicy prawni (...)
Sygn. akt I Ns 58/15 POSTANOWIENIE dnia 12 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: M. G. , P. G. , S. G. i Z. W. (1) przy udziale:, A. F. , J. F. (1) , J. F. (2) , K. F. , J. G. (1) , A. P. , M. R. , L. Z. o: rozgraniczenie p o s t a n a w i a 1 dokonać rozgraniczenia między nieruchomością
Czytaj więcej»

I Ns 124/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Samo tylko korzystanie z drogi poprzez przechodzenie, przejeżdżanie czy przegon nie prowadzi do jej nabycia w drodze zasiedzenia.
Sygn. akt I Ns 124/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: sek. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: B. K. przy udziale: E. K. (1) , K. S. , J. B. , J. T. (1) , Ł. N. , D. N. , W. T. , Z. S. , W. O. , K. Z. , E. K. (2) , M. K. (1) , T. K. , M. P. , S. S. , J. S. o: zasiedzenie p o s t a n a w i a
Czytaj więcej»

I Ns 4/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skarga o wznowienie postępowania jest bowiem środkiem prawnym o mieszanym charakterze łączącym pozew/wniosek ze środkiem zaskarżenia skierowanym przeciwko prawomocnemu orzeczeniu sądu
Sygn. akt I Ns 4/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: W. J. (1) , J. Ł. (1) , B. B. przy udziale: E. L. , M. B. , J. L. (1) , S. H. , S. L. (1) , J. L. (2) , S. L. (2) , T. L. (1) , D. L. , T. L. , M. L. , J. L. (3) , K. M. reprezentowanej przez kuratora A.
Czytaj więcej»

I C 60/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy odszkodowaniu przesłanką jest wystąpienie szkody, czyli - najprościej rzecz ujmując - niekorzystnej zmiany statusu majątkowego osoby poszkodowanej, stanowiącej zwykłe (normalne) następstwo czynu. Przy zadośćuczynieniu przesłanką jest krzywda, definiowana jako ujemne następstwa psychiczne wywołane czynem.
Sygn. akt I C 60/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: G. W. przeciwko: (...) S.A. w W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. W. : - kwotę 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 13/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2022-03-23

Data publikacji: 2022-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Wyroku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej I Wydziału Cywilnego z dnia 12.01.2022 r. I C 13/20 Pozwem z dnia 30.10.2019 r. powód Z. S. zażądał od pozwanego P. O. zapłaty kwoty 23.115 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6.09.2019 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu z tytułu odszkodowania za wady dzieła – naprawy samochodu marki N. (...) i przystosowania konstrukcji pojazdu do jazdy w trudnym terenie oraz wykonania szeregu innych prac mających na celu przywróceni
Czytaj więcej»

I C 160/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jak wynika z art. 77 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku. Dla roszczeń z tytułu zapłaty lub zwrotu należności przedawnienie biegnie od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była (...)
Sygn. akt I C 160/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: Miasta S. W. przeciwko: J. S. o: zapłatę I zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda Miasta S. W. kwotę 273,00 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy złote) z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 105/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie powodów nie zasługiwało na uwzględnienie z tego względu, że nie dotrzymali rocznego terminu zawitego jaki przewidziany jest dla wystąpienia z powództwem o ochronę posiadanej służebności gruntowej, natomiast sposobu korzystania przez nich z nieruchomości pozwanego po wyzuciu ich z posiadania służebności nie można nazwać już (...)
Sygn. akt: I C 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolanta: sekr. sądowy Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa W. P. , M. P. przeciwko J. T. (1) o ochronę posiadania I oddala powództwo, II zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 497 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 168/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przez pojęcie „rażącej niewdzięczności” należy rozumieć tylko takie zachowanie obdarowanego, polegające na działaniu lub zaniechaniu skierowanym bezpośrednio lub nawet pośrednio przeciwko darczyńcy, które, oceniając rzecz rozsądnie, musi być uznane za wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę.
Sygn. akt I C 168/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. w Kolbuszowej sprawy z powództwa: J. S. (1) przeciwko: K. S. (1) o: zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I zobowiązuje pozwanego K. S. (1) do złożenia oświadczenia woli następującej treści: „ K. S. (1) oświadcza
Czytaj więcej»

I C 85/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-07-17

Data publikacji: 2019-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Mimo oczywistej sprzeczności oświadczenia pozwanej w odpowiedzi na pozew z treścią jego uzasadnienia gdzie wskazuje, że powództwo winno być oddalone, oświadczenie takie wiąże Sąd w zakresie w jakim daje się pogodzić z żądaniem pozwu.
Sygn. akt I C 85/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 r. w Kolbuszowej sprawy z powództwa: D. K. (1) przeciwko: M. K. o: wydanie nieruchomość I nakazuje pozwanej M. K. , aby wydała powodowi D. K. (1) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) położonej w W. objętej ks
Czytaj więcej»

I C 358/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro linia obrony pozwanej, polegająca na negacji twierdzeń i dowodów powoda o istnieniu zobowiązania pozwanej i jego wysokości okazała się nieskuteczna, nie przedłożył on zaś żadnych argumentów ani dowodów na poparcie tezy, że pozwana nie jest zobowiązana należało uznać, że – skoro powód dowiódł swego stanowiska zaś pozwana mu skutecznie (...)
Sygn. akt: I C 358/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolanta: sekretarz sądowy Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu 6 grudnia 2017 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko K. C. o zapłatę kwoty 947,62 zł I zasądza od pozwanej K. C. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 947,62 zł (dziewięćset czterdzieści siedem złotyc
Czytaj więcej»