Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
31

I C 60/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy odszkodowaniu przesłanką jest wystąpienie szkody, czyli - najprościej rzecz ujmując - niekorzystnej zmiany statusu majątkowego osoby poszkodowanej, stanowiącej zwykłe (normalne) następstwo czynu. Przy zadośćuczynieniu przesłanką jest krzywda, definiowana jako ujemne następstwa psychiczne wywołane czynem.
Sygn. akt I C 60/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: G. W. przeciwko: (...) S.A. w W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. W. : - kwotę 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 13/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2022-03-23

Data publikacji: 2022-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Wyroku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej I Wydziału Cywilnego z dnia 12.01.2022 r. I C 13/20 Pozwem z dnia 30.10.2019 r. powód Z. S. zażądał od pozwanego P. O. zapłaty kwoty 23.115 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6.09.2019 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu z tytułu odszkodowania za wady dzieła – naprawy samochodu marki N. (...) i przystosowania konstrukcji pojazdu do jazdy w trudnym terenie oraz wykonania szeregu innych prac mających na celu przywróceni
Czytaj więcej»

I C 105/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie powodów nie zasługiwało na uwzględnienie z tego względu, że nie dotrzymali rocznego terminu zawitego jaki przewidziany jest dla wystąpienia z powództwem o ochronę posiadanej służebności gruntowej, natomiast sposobu korzystania przez nich z nieruchomości pozwanego po wyzuciu ich z posiadania służebności nie można nazwać już (...)
Sygn. akt: I C 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolanta: sekr. sądowy Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa W. P. , M. P. przeciwko J. T. (1) o ochronę posiadania I oddala powództwo, II zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 497 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 145/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2018-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji zatem, gdy zarzuty wobec nakazu zapłaty skutecznie dotyczą tylko kwestii rozłożenia świadczenia zasądzonego nakazem zapłaty na raty, sąd nie uchylając nakazu zapłaty, lecz utrzymując go w mocy, może stosownie do treści art. 320 kpc rozłożyć zasądzone nim świadczenie na raty. Nie można jednak w tej fazie postępowania zastosować art. (...)
Sygn. akt: I C 145/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolanta: sekretarz sądowy Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu 11 października 2017 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko O. o zapłatę kwoty 9.200 zł 1 uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej dnia 2.02.2017 r. sygn. I Nc (...) w zakresie 300
Czytaj więcej»

I C 139/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: więź rodzinna jest dobrem osobistym, a za jej zerwanie w skutek śmierci osoby bliskiej wywołanej deliktem, członkom rodziny należy się zadośćuczynienie pieniężne
Sygn. akt I C 139/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: S. D. przeciwko: P. (...) W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego P. (...) W. na rzecz powoda S. D. kwotę 27.500,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi ods
Czytaj więcej»

I C 168/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przez pojęcie „rażącej niewdzięczności” należy rozumieć tylko takie zachowanie obdarowanego, polegające na działaniu lub zaniechaniu skierowanym bezpośrednio lub nawet pośrednio przeciwko darczyńcy, które, oceniając rzecz rozsądnie, musi być uznane za wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę.
Sygn. akt I C 168/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. w Kolbuszowej sprawy z powództwa: J. S. (1) przeciwko: K. S. (1) o: zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I zobowiązuje pozwanego K. S. (1) do złożenia oświadczenia woli następującej treści: „ K. S. (1) oświadcza
Czytaj więcej»

I C 85/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-07-17

Data publikacji: 2019-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Mimo oczywistej sprzeczności oświadczenia pozwanej w odpowiedzi na pozew z treścią jego uzasadnienia gdzie wskazuje, że powództwo winno być oddalone, oświadczenie takie wiąże Sąd w zakresie w jakim daje się pogodzić z żądaniem pozwu.
Sygn. akt I C 85/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 r. w Kolbuszowej sprawy z powództwa: D. K. (1) przeciwko: M. K. o: wydanie nieruchomość I nakazuje pozwanej M. K. , aby wydała powodowi D. K. (1) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) położonej w W. objętej ks
Czytaj więcej»

I C 123/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-05-30

Data publikacji: 2019-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Funkcją zadatku jest wzmocnienie ochrony interesu strony wiernej umowie przed niebezpieczeństwem jej niewykonania
Sygn. akt I C 123/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 30 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: D. W. przeciwko: D. P. o: zapłatę I oddala powództwo II kosztami postępowania obciążyć powódkę w zakresie przez nią poniesionym. Sędzia Sądu Rejonowego Jerzy Czownicki I C 123/19 UZ
Czytaj więcej»

I C 346/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-11-20

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zbywający prawo własności bądź dysponujący innym prawem zbywalnym nie może rozporządzić swoim prawem w szerszym zakresie, niż jemu samemu przysługuje
Sygn. akt I C 364/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 20 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: B. S. przeciwko: K. (...) z siedzibą w W. o: zapłatę kwoty 15.000, 00 zł I oddala powództwo, II zasądza od powoda B. S. na rzecz pozwanego K. (...) z/s w W. kwotę 3.617
Czytaj więcej»

I C 238/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-12-04

Data publikacji: 2020-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: po przeprowadzonym postępowaniu rozpoznawczym w sprawie o świadczenie, dłużnik, który nie podniósł we właściwym trybie stosownych zarzutów materialnoprawnych traci możliwość ich powoływania w postępowaniu o ustalenie ze względu na brak interesu prawnego
Sygn. akt: I C 238/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichoń Protokolanta: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Sudoł po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko O. (...) z siedzibą w W. o stwierdzenie nieważności umowy pożyczki I oddala powództwo, II przyznaje r.pr. K. K. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»